Säkerhet vid brand

Brandskyddsprojektering

Brandskyddsprojektering säkerställer att att säkerställa att samhällets brandskyddskrav i Plan- och bygglag (2010:900) samt Boverkets byggregler uppfylls. Detta utförs utifrån respektive kunds förutsättningar och blir ett anpassat brandskydd som skäligt och medför en enkel förvaltning över tid.

Projektering omfattar bland annat tolkning och tillämpning av relevanta myndighetskrav, granskning av ritningar och skapandet av brandskyddsritningar, brandskyddsbeskrivningar, rådgivning och konsultation, beräkningar, underlag för brand-/utrymningslarm och sprinkler, brandskydd under byggtid, kontroller och intyg för slutbesked.

PG Brand & Arbetsmiljö kan erbjuda såväl förenklad- som analytisk dimensionering.

Analytisk dimensionering används när utförandet inte är möjligt att säkerställa med förenklad dimensionering och de allmänna råden i Boverkets byggregler.

Detta kan utföras både genom bedömningar, simuleringar eller beräkningar. Fläktar i drift, utrymningssimuleringar, brandgasventilation och strålningsberäkningar är några axplock där analytisk dimensionering kan utföras.

11-5051, safety.concil.se

Handledning

Samhället förändras i en rasande takt och så även de krav och regler som förknippas med både brandskydd och arbetsmiljö.

PG Brand & Arbetsmiljö arbetar med att skapa trygghet och säkerhet för alla genom att tolka och tyda de krav som verksamheter har fått från myndigheterna. Har räddningstjänsten gjort ett tillsynsbesök med punkter som ska åtgärdas så kan vi inventera och säkerställa att deras punkter reds ut på bästa möjliga vis.

Riskbedömning

Varje verksamhet är unik och har därmed olika riskbilder beroende på vad verksamheten sysslar med. Därför ser vi till att behandla alla på det viset. Vi erbjuder olika former av riskbedömningar och säkerställer både verksamhetens arbetsmiljö och brandskydd vid ett tillfälle om kunden så önskar. Med en dokumenterad riskhantering identifieras riskerna och kan därefter hanteras genom lämpliga åtgärder.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi erbjuder insatser för våra kunder inom hela arbetsmiljöområdet, eller genom punktinsatser om det hellre passar kundens upplägg. Med vår gemensamma erfarenhet inom arbetsmiljö och genom vår bredd har vi skaffat oss goda förutsättningar för att bistå kunder inom arbetsmiljöområdets alla delar. Vi kan skapa ett systematiskt arbetsmiljöarbete och väva in de olika författningarna som kunden behöver för sin verksamhet.

Exempel på tjänster för SBA:

  • Inventering och dokumentation av befintligt brandskydd
  • Framtagande av brandteknisk beskrivning och ritningsbilagor med åtgärdsförslag
  • Framtagande av kontrollritningar med tillhörande instruktioner

 

Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska både fastighetsägare och verksamhetsinnehavare bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Detta ska ske genom systematiska kontroller av byggnad och verksamhet, genom återkommande utbildningar, med en säkerställd organisation och dokumentation kring sitt brandskydd. Vi erbjuder våra kunder möjligheten till digital hantering av detta arbete för att underlätta kring alla delar.

Brandfarlig vara

Efter många års erfarenhet av projekt rörande lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE), inte minst projekt inom process- och tillverkningsindustri, har vi goda kunskaper om ämnens egenskaper, explosionsteori, skyddssystem och säkra arbetsrutiner. Vi hjälper er uppnå en praktisk explosionssäkerhet som möter interna och externa krav.

Vi kan bistå med framställande av:

  • Riskutredningar
  • Klassningsplaner
  • Explosionsskyddsdokument
  • Stöd vid tillståndsansökningar enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
  • Underlag för slutdokumentation

Brandskydd under byggtiden

För att få brandskyddet under byggtiden att fungera krävs engagemang och en god planering av projektets olika etapper. Syftet med planering av brandskydd under byggtid är att säkerställa brandskyddet under ombyggnationen/nyproduktionen.

En plan för brandskydd under byggtiden får aldrig vara en skrivbordsprodukt. Brandskyddet behöver anpassas till både de faktiska och ibland oplanerade förhållandena på en byggarbetsplats. Därför rekommenderar vi löpande kontroller under byggtiden tillsammans med platschef eller entreprenör.

Insatsplaner

Komplex verksamhet eller stora risker i samband med sin verksamhet ställer krav på att ha tillgång till en uppdaterad och rättvisande insatsplan. Denna kan vara avgörande för att räddningstjänstens insats ska bli effektiv, smidig och bra genomförd. Insatsplanen ska innehålla information som är väsentlig för räddningstjänsten och deras agerande.

Utrymningsplaner

Utrymningsplaner ska finnas på i stort sett alla arbetsplatser och är därmed ett viktigt hjälpmedel vid en nödsituation.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss vid frågor eller läs mer om våra tjänster här.

PG Brand & Arbetsmiljö

Brandthovdagatan 24
721 35 Västerås

021-4753075
par@pgba.se